ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

²ØÜ-Ç ïáÝ»ñÁ

 

 

 

سñïÇ 11-ÇÝ ³Ý·É»ñ»ÝÇ áõëáõóãáõÑÇ ê³é³ ¾ùÙ»ùãÛ³ÝÁ ¨ IREX ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ UGRAD Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ»ï: Üñ³Ýù Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ ²ØÜ-Ç ïáÝ»ñÁ:

 

гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ 10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹ñí»ó íÇÏïáñÇݳ, áñÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³Ý³Í ÃÇÙÁ å³ñ·¨³ïñí»ó ·ñù»ñáí, ÇëÏ ÙÛáõë Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÝ ³ñųݳó³Ý Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï³Ý»ñÇ :

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am