ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

²¼²î ÊÔ²ÂÚ²ÜÆ 100-²ØÚ²Î

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ`

 

¶³Û³Ý» êï»÷³ÝÛ³Ý

 

î³Ã¨ÇÏ Ø³ñ³µÛ³Ý

 

²½³ï ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ 100-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ·ñ³Ï³Ý- »ñ³Åßï³Ï³Ý ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ÑÛáõñ»ñ: 4-11-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ Ù»Í Ù³Ýϳí³ñÅÇ ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ÐÝã»ó ݳ¨ æ. âÇÉÇÝ·³ñÛ³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í »ñ·Á` íÇñí³Í ¹åñáóÇ ÑÇÙݳ¹ñÇÝ: ²Û¹ ûñÁ ¹åñáóáõ٠ϳï³ñí»ó ݳ¨ ˳ãù³ñÇ ûÍÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ:

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am