ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

ÈÇÉÇà سÙáõÉÛ³Ý ²ñ÷Ç ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý

 

 

FLEX /²å³·³ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ÷á˳ݳÏÙ³Ý/ Íñ³·ÇñÁ, áñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ áí³Ý³íáñíáõÙ ¿ ²ØÜ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ÙñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÇÝ Ù»Ï áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇ ³Ýí׳ñ ³åñ»É ¨ ëáíáñ»É ²ØÜ- áõÙ :

 

²Ý·É»ñ»ÝÇ áõëáõóãáõÑÇ ²Ýáõß ä³åÛ³ÝÁ ³Ûë ÙñóáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙdzÛÝ ²ñ÷Ç ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇÝ ¨ ÈÇÉÇà سÙáõÉÛ³ÝÇÝ Ñ³çáÕí»ó ³ÝóÝ»É Íñ³·ñÇ µáÉáñ ÷áõÉ»ñáí: 2010-11 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ²ñ÷Ç ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳϻó ²ØÜ-áõÙ` µÝ³Ïí»Éáí ÙÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ÇëÏ ÈÇÉÇà سÙáõÉÛ³ÝÁ Ù»ÏÝ»ó ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ 2011Ã. û·áëïáëÇÝ: ܳ Ïí»ñ³¹³éݳ ѳÛñ»ÝÇù 2012Ã. ÑáõÝÇëÇÝ:

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am