ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

 

»ٳ` << ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï >>

 

àõëáõóãáõÑÇ` ¶ñáõÝÇÏ Ì³ïáõñÛ³Ý

 

 

àõë³Ý»ÉÇ ¨ ѳçáÕí³Í µ³ó ¹³ë ¿ñ 7– ñ¹ << ³ >> ¹³ë³ñ³ÝáõÙ: ²ß³Ï»ñïÝ»ÁÁ ݳ˳å»ë å³ïñ³ëï»É ¿ÇÝ å³ëï³éÝ»ñ, ·ñù»ñ, ÝϳñÝ»ñ ûٳÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ¸³ë³åñáó»ëáõÙ ½áõ·³ÏóíáõÙ ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¨ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ:

 

¸³ëÁ áõë³Ý»ÉÇ ¿ñ` ѳ·»ó³Í ¹Ç¹³ÏïÇÏ å³ñ³·³Ý»ñáí:

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am