ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

2011 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 1-ÇÝ §·¦ ¹³ë³ñ³ÝÇ §²¦ ï³éÇ ßÝáñѳݹ»ëÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ¹³ëí³ñ ¾éݳ ÔáõÙ³ßÛ³ÝÁ:

 

ºñ»Ë³Ý»ñÁ ëáíáñ»óÇÝ ³Ûµáõµ»ÝÇ ³é³çÇÝ ï³éÁ, ÇÙ³ó³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ` ²-²ëïí³Í, ø-øñÇëïáë: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ù³ñÙݳíáñ»ó ³-áí ëÏëíáÕ áñ¨¿ Ñ»ùdzÃÇ Ñ»ñáëÇ, Ùñ·Ç, ͳÕÏÇ` ²Ý·»ïÇÏ, ²ñ¨, ³ñù³Û³ËÝÓáñ, ³ñ¨³Í³ÕÇÏ: Üñ³Ýù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý ²ñ³ñ³ï É»é³Ý µÇµÉÇ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` û ÇÝãå»ë çñѻջÕÇó Ñ»ïá ÜáÛÇ ï³å³ÝÁ ϳݷ ³é³í ²ñ³ñ³ï É»é³Ý ·³·³ÃÇÝ...

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am