ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

2006Ã.-Çó ëÏë³Í Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ä³É³ïÁ ¨ <<¶áñͳñ³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ûųݹ³ÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ>> ÐÎ-Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý <<ÆÝýáñÙ³ïÇϳ >> ³é³ñϳÛÇ ¨ ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½íÇ ÙñóáõÛÃÝ»ñ: êïáñ¨ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ áõëáõóãáõÑÇ ²Ýáõß Ô¨áݹ۳ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Û¹ ÙñóáõÛÃÝ»ñáõÙ :

 

гÛÏáõÑÇ Â³ÃáõÉÛ³Ý

 

<<1- ÇÝ Ï³ñ· >> ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ 2010Ã.

 

<<3- ñ¹ ϳñ· >> ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ 2009Ã.

 

<< È³í³·áõÛÝ Ã»ëï >>, <<È³í³·áõÛÝ Íñ³·Çñ >> 2008Ã.

 

 

ÈÇÉÇà ²ÝïáÝÛ³Ý

 

<<2-ñ¹ ϳñ·>> ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ 2009Ã.

 

<<3-ñ¹ ϳñ· >> ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ 2008Ã.

 

 

 

 

 

Ø»ÉÇÝ» ¶ñÇ·á\ñÛ³Ý

 

<<3-ñ¹ ϳñ· >> ä³ëϳÉ

 

Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ 2009Ã.

 

<<È³í³·áõÛÝ Íñ³·Çñ>> 2008Ã.

 

 

 

1 2 3

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am