ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

 

 

²ÝÇ Êáç³Û³Ý

 

 

<<È³í³·áõÛÝ ¹³ë³·ñù³ÛÇÝ Ã»ëï>> 2010 à .

 

<<È³í³·áõÛÝ ¹³ë³·ñù³ÛÇÝ Ã»ëï>> 2009 à .

 

 

 

 

 

 

 

²Éí³ñ¹ ʳã³ïñÛ³Ý

 

<<Êñ³Ëáõë³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï>> ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ 2009 à .

 

 

 

 

 

 

 

 

î³Ã¨ÇÏ Â³ÃáõÉÛ³Ý

 

<<È³í³·áõÛÝ Íñ³·Çñ >>

ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½áõ

2008 Ã .

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am