ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

êáõë³Ýݳ ²Ý¹ñ»³ëÇ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1957 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ù³Õ³ùáõ٠ͳé³ÛáÕÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: 1974Ã. áëÏ» Ù»¹³Éáí ³í³ñï»É ¿ ï»ÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ, 1979Ã.` ºñ¨³ÝÇ Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ù³Ã»Ù³ïÇϳÛÇ µ³ÅÇÝÁ:

 

1980-82 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ áñå»ë ٳûٳïÇϳÛÇ áõëáõóãáõÑÇ, 1984Ã.-Çó` ÃÇí 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ:

 

1994Ã.-Çó ÙÇÝã ûñë ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·Íáí ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ å³ßïáÝÁ:

 

2004Ã. ÁÝïñíáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù: êáõë³Ýݳ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÝ ³ñųݳó»É ¿ Èáéáõ Ù³ñ½å»ïÇ å³ïíá·ñ»ñÇ ¨ ÙÇ ß³ñù ßÝáñѳϳɳ·ñ»ñÇ:

 

2010 ¨ 2011 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ý³ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>> å³ïíá·ñÇ <<²Ûµ>> ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó` Çñ ÏñÃûç³ËáõÙ <<λݷáõñáõ>> ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ë³Õ-ÙñóáõÛÃÁ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ :

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am