ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

2011 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 1-ÇÝ §µ¦ ¹³ë³ñ³ÝÇ §²¦ ï³éÇ ßÝáñѳݹ»ëÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ¹³ëí³ñ ºÉ»Ý³ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ:

²Ûëûñí³ÝÇó Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ׳ݳã»Ý ï³é»ñÁ, áõñ»ÙÝ å»ïù ¿ ׳Ù÷áñ¹»Ý ¹»åÇ ²Ûµáõµ»ÝÇ ³Ùñáó:

²ÛÝï»Õ ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ Ýñ³Ýù ³Ýó³Ý Ñ»ï¨Û³É ϳݷ³éÝ»ñáí` ²Ýï³é, ²Û·Ç, ºÏ»Õ»óÇ, ²Ûµáõµ»ÝÇ ³Ùñáó: ֳݳå³ñÑÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ »ñ·»óÇÝ, ˳ճóÇÝ, Ýϳñ»óÇÝ, ѳßí»óÇÝ: гëÝ»Éáí ²Ûµáõµ»ÝÇ ³Ùñáó` ³ÛÝï»ÕÇó ѳݻóÇÝ ² ï³éÁ áõ »ñ·»óÇ ² ï³éÇ »ñ·, ÇëÏ << ²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ>> ͳéÇó ϳ˻óÇÝ ² ï³éÁ:

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am