ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

êáõñµ ¼³ïÇÏ

øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í ïáÝÇÝ` êáõñµ ¼³ïÏÇÝ ¿ñ ÝíÇñí³Í 3-ñ¹ <<³>> ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¨ ¹³ëí³ñ ²Ý³ÑÇï ´áßÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñÇÝ øñÇëïáëÇ Ñ³ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¨ áõËï»óÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Çñ»Ýó ѳÛñ»ñÇ ¹³í³Ý³Í ѳí³ïùÇÝ` ³ÏÝϳɻÉáí, áñ гñáõÃÛ³Ý áݳËÙµáõÃÛáõÝÁ ÉáÏ Ó¨ ãÉÇÝÇ, ³ÛÉ Éáõë³íáñÇ Ýñ³Ýó ³ÝóÝ»ÉÇù áõÕÇÝ:

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am