ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 7-ÇÝ ìäØÆ-Ý ³Ýóϳóñ»ó ¹åñáó³Ï³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ûÉÇÙådz¹³, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñÇó: سÛÇëÇ 19-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ûÉÇÙådz¹³ÛÇ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÇ å³ñ·¨³ïñÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø»ñ ¹åñáóÇ 9-10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ <<سûٳïÇϳ>>, <<ÆÝýáñÙ³ïÇϳ>>, <<гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ>> ³é³ñϳݻñÇ ûÉÇÙådz¹³Ý»ñÇÝ: <<سûٳïÇϳ>> ¨ <<гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ>> ³é³ñϳݻñÇó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³ñųݳó³Ý ѳí³ëï³·ñ»ñÇ: 9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ Ð³ÛÏáõÑÇ Â³ÃáõÉÛ³ÝÁ (áõëáõóãáõÑÇ` ²Ýáõß Ô¨áݹ۳Ý) ÆÝýáñÙ³ïÇϳ ³é³ñϳÛÇ ûÉÇÙådz¹³ÛáõÙ 20-Çó ѳí³ù»Éáí 17 Ùdzíáñ` ³ñųݳó³í <<2-ñ¹ ϳñ·Ç >> ¹ÇåÉáÙÇ:

 

 

______________________________________________________

 

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 5 2010Ã.

 

ìäØÆ-Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ³ëÙáõÝùÇ ÷³é³ïáÝ` ÝíÇñí³Í ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ 125-³ÙÛ³ÏÇÝ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»ó 11-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ ²Ýݳ Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ(áõëáõóãáõÑÇ` ¶ñáõÝÇÏ Ì³ïáõñÛ³Ý ) ¨ ³ñųݳó³í å³ïíá·ñÇ, Ñáõß³Ýí»ñÝ»ñÇ:

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am