ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

<<²ßݳݳÛÇÝ ¿ïÛáõ¹Ý»ñ >> óáõó³Ñ³Ý¹»ë

 

 

 

²Ù»Ý ï³ñÇ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ áõëáõóÇãÝ»ñ ºÉ»Ý³ ²ßáõÕÛ³ÝÁ ¨ ê»Ûñ³Ý º·³ÝÛ³ÝÁ ¹åñáóáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ë, áñï»Õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ó»éùÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: È³í³·áõÛÝ ¨ Ñ»ï³ùñùÇñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ Ëñ³ËáõëíáõÙ ¨ å³ñ·¨³ïñíáõÙ »Ý å³ïíá·ñ»ñáí: òáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ×³ß³ÏÇ, ÇÝùݳ¹ñë¨áñÙ³ÝÁ, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ѳ۳óùÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ :

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am