ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

_______________________________________________________

»ٳ` §²¦ ï³éÇ ßÝáñѳݹ»ë

¸³ëí³ñ` êáõë³Ýݳ ²Õ³µ»ÏÛ³Ý

 

_______________________________________________________________

»ٳ` §²¦ ï³éÇ ßÝáñѳݹ»ë

¸³ëí³ñ` ºÉ»Ý³ ê³ñ·ëÛ³Ý

 

_______________________________________________________

 

»ٳ` §²¦ ï³éÇ ßÝáñѳݹ»ë

¸³ëí³ñ` ¾éݳ ÔáõÙ³ßÛ³Ý

 

_______________________________________________________

»ٳ` << ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï >>

àõëáõóãáõÑÇ` ¶ñáõÝÇÏ Ì³ïáõñÛ³Ý

 

_______________________________________________________

»ٳ `<<гÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óáõÙÁ 10-14-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ>>

àõëáõóãáõÑÇ` ²Éí³ñ¹ ¸³íÃÛ³Ý

 

_______________________________________________________

»ٳ ` << سñ½»ñÇ å³ëï³é³·ñáõÙ >>

àõëáõóãáõÑÇ` ²ñÙÇÝ» ʳé³ïÛ³Ý

 

_______________________________________________________

»ٳ ` <<²ßݳݳÛÇÝ ¿ïÛáõ¹Ý»ñ >> óáõó³Ñ³Ý¹»ë

àõëáõóÇãÝ»ñ` ºÉ»Ý³ ²ßáõÕÛ³Ý , ê»Ûñ³Ý º·³ÝÛ³Ý

 

_______________________________________________________

»ٳ ` << ÒÛáõݳ׻ñÙ³Ï ÓÙ»é >>

àõëáõóãáõÑÇ` ²ÉÇݳ ê³Ñ³ÏÛ³Ý

 

_______________________________________________________

»ٳ ` <<²ØÜ-Ç ïáÝ»ñÁ >>

àõëáõóãáõÑÇ` ê³é³ ¾ùÙ»ùãÛ³Ý

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am