ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

ÒÛáõݳ׻ñÙ³Ï ÓÙ»é

 

 

²Ûë ³Ý·³Ù áõëáõóãáõÑÇ ²ÉÇݳ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ¹³ëÝ ³Ýóϳóñ»ó áã û ¹³ë³ñ³ÝáõÙ, ³ÛÉ` ³Û·áõÙ, ù³ÝÇ áñ ÁÝïñí³Í ¹³ëÇ Ã»Ù³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ ÓÙ»é³ÛÇÝ Ñdzëù³Ýã ûñí³Ý: 9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ÇÝ é»ý»ñ³ïÝ»ñ, ѳݻÉáõÏÝ»ñ, ·ÉáõËÏáïñáõÏÝ»ñ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ÓÙé³Ý Ù³ëÇÝ: àõëáõóãáõÑÇÝ ·Ý³Ñ³ï»ó ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ , ÇëÏ É³í³·áõÛÝÝ»ñÁ` Ëñ³Ëáõëí»óÇÝ: ¸³ëÝ ³Ù÷á÷»Éáõó Ñ»ïá ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»óÇÝ Óݻٳñ¹ ¨ Ù»Í µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý ³Û¹ ¹³ë³Å³ÙÇó:

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am