ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

Ø»Í ºÕ»éÝ

 

 

 

 

γ½Ù³Ï»ñåÇã `

 

¶³Û³Ý» êï»÷³ÝÛ³Ý

 

 

 

¶³Û³Ý» êï»÷³ÝÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ¹åñáóáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ¨ë Ù»Ï ÙÇçáó³éáõÙ` ÝíÇñí³Í гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÝ Çñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ÝçÝ»ÉÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÃáÕ»ó ѳݹÇë³ï»ëÇ Ùáï :

гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ø»Í ºÕ»éÝ-ÂáõñùdzÛÇ Ï³é³í³ñáÕ ßñç³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 1892-1923ÃÃ. ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý ¿ »ÝóñÏí»É ¨ µÝ³çÝçí»É ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ¨ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ։ ä³ÛٳݳϳÝáñ»Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ëÏǽµÝ ¿ ѳٳñíáõÙ 1915Ã. ³åñÇÉÇ 24-Á, »ñµ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ Ó»ñµ³Ï³Éí»óÇÝ 250 ѳ۳½·Ç Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ: ։

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am