ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ã¿,

³ÛÉ Édzϳï³ñ ÁÙµéÝáõÙÝ áõ ÑÙáõï

ÏÇñ³éáõÙÝ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ, ÇÝã ·Çï»ë:

 

_______________________________________________________

 

²ñ÷Ç ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇÝ ¨ ÈÇÉÇà سÙáõÉÛ³ÝÇÝ Ñ³çáÕí»ó ³ÝóÝ»É FLEX Íñ³·ñÇ µáÉáñ ÷áõÉ»ñáí ¨ Çñ»Ýó áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ²ØÜ- áõÙ:

 

_______________________________________________________

 

гÛÏáõÑÇ Â³ÃáõÉÛ³ÝÁ <<ÆÝýáñÙ³ïÇϳ>> ³é³ñϳÛÇ ûÉÇÙådz¹³ÛáõÙ 20-Çó ѳí³ù»Éáí 17 Ùdzíáñ` ³ñųݳó³í <<2-ñ¹ ϳñ·Ç >> ¹ÇåÉáÙÇ:

 

_______________________________________________________

 

Üñ³Ýó å³ïñ³ëï³Í ï»ë³ÑáÉáí³ÏÁ (<<гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ>> í»ñݳ·ñáí) ׳ݳãí»ó <<È³í³·áõÛÝ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù>>:

 

_______________________________________________________

 

ìäØÆ-Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ³ëÙáõÝùÇ ÷³é³ïáÝ` ÝíÇñí³Í ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ 125-³ÙÛ³ÏÇÝ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»ó 11-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ ²Ýݳ Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ ¨ ³ñųݳó³í å³ïíá·ñÇ:

 

_______________________________________________________

 

2006 à .- Çó ëÏë³Í Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ä³É³ïÁ ¨ <<¶áñͳñ³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ûųݹ³ÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ>> ÐÎ-Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý <<ÆÝýáñÙ³ïÇϳ>> ³é³ñϳÛÇ ¨ ä³ëÏ³É Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½íÇ ÙñóáõÛÃÝ»ñ:

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am