____________________________________

Վանաձորի Ազատ Խլղաթյանի անվան №18 միջնակարգ դպրոցի 6-րդ «գ» դասարանի աշակերտները, դասղեկ Արմինե Գրիգորյանի օժանդակությամբ, կազմակերպել էին ցերեկույթ` նվիրված դպրոցի անվանադիր ուսուցչի` Ազատ Խլղաթյանի ծննդյան 106-ամյակին: Աշակերտները գեղեցիկ ասմունքով ներկայացրին Ազատ Խլղաթյանի կյանքը, ծննդավայրը, անցած ուղին` արժևորելով սրտացավ ու ազգանվեր ուսուցչի կատարած աշխատանքն ու ծավալած գործունեությունը:

 

տ

Վանաձորի Ա. Խլղաթյանի անվան №18 միջնակարգ դպրոցի 11-րդ  «ա» դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ ու Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Ա. Մարգարյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված  դաս-միջոցառումը նվիրված էր հայ մեծ դրամատուրգ Լևոն Շանթին:  Աշակերտները ներկայացրեցին Լ. Շանթի կյանքն ու ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը, բեմադրեցին հատվածներ  «Հին աստվածներ» դրամայից:

 

ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ÑÇÙݳ¹ñí»É ¿ 1930Ã. ì³ñ¹³ÝÉáõ ·ÛáõÕáõÙ: ¸åñáóÇ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý ³½·³Ýí»ñ ·áñÍÇÝ ³ç³Ïó»É »Ý ´³Õ¹³ë³ñ»Ýó ²Õ³ëÇÝ, ²Õ³Ù³É»Ýó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, ÎéáÛ³Ý Ðñ³ãÁ, ²½³ï ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÁ: 1945-46 áõëï³ñáõÙ ÏñÃûç³ËÁ ëï³ÝáõÙ ¿ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ Ï³ñ·³íÇ׳Ï: 1993Ã. ³åñÇÉÇ 16-ÇÝ ¹åñáóÁ í»ñ³Ýí³ÝíáõÙ ¨ ÏñáõÙ ¿ Çñ ݳËÏÇÝ í³ëï³Ï³ß³ï áõëáõóÇã ²½³ï ÐáíѳÝÝ»ëÇ ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ: ²Ûë ³Ýí³Ý³ÏáãáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõ٠ѳßíÇ ¿ ³éÝí»É ì³Ý³ÓáñÇ ÊÝÓáñáõï óճٳëÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¨ ¹åñáóÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ:

1998 à . ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 14 ¨ ÃÇí 18 ¹åñáóÝ»ñÁ ÙdzíáñíáõÙ »Ý:

¸åñáóÁ ÙÇßï Çñ ³ñųÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ¿ áõÝ»Ýáõ٠ѳٳù³Õ³ù³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ áõÝ»ÝáõÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ áõ ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ûÉÇÙådz¹³Ý»ñáõÙ: ²Ûëûñ ͳé³ÛáõÙ ¿ áñå»ë ì³Ý³ÓáñÇ ¹åñáóÝ»ñÇ ³í³ñï³Ï³Ý, ÙdzëÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ¸åñáóáõÙ ï³ñµ»ñ ųٳݳϳѳïí³ÍÝ»ñáõÙ ³ß˳ï»É áõ ³ß˳ïáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí í³ëï³Ï³ß³ï áõëáõóÇãÝ»ñ:

 

 

 

___________________________

ì³Ý³ÓáñÇ N 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó-2018

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ, ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 3-78-09, 091-58-61-53

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am