ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

²Éí³ñ¹ ¸³íÃÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1955 Ã. ÎÇñáí³Ï³ÝáõÙ: 1962-72 ÃÃ. ëáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É ¿ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ÃÇí 6 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ:

 

1976 Ã. ³í³ñï»É ¿ ìäØÆ-Ç å³ïÙ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ, ëï³ó»É å³ïÙáõÃÛ³Ý, ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõóãÇ áñ³Ï³íáñáõÙ: ²ß˳ï»É ¿ êåÇï³ÏÇ ÃÇí 1 ¨ 4 ¹åñáóÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨` ²ñ¨³ßáÕ ·ÛáõÕáõÙ:

 

1980Ã. ï»Õ³÷áËí»É ¿ ì³Ý³Óáñ ¨ ³ß˳ï»É ÃÇí 19 ¹åñáóáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ÃÇí 3 ¹åñáóáõÙ: ¸³ë³í³Ý¹»É ¿ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ:

 

1993 Ã.-Çó ÙÇÝã ûñë ³ß˳ïáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ:

 

2005Ã.-Çó ջϳí³ñáõÙ ¿ <<ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ>> Ù³ëݳËáõÙµÁ:

 

²Éí³ñ¹ ¸³íÃÛ³ÝÁ å³ñ·¨³ïñí»É ¿ Èáéáõ Ù³ñ½å»ïÇ ßÝáñѳϳɳ·ñáí: ܳ Ù³ëݳÏó»É ¿ زÎ-Ç Üáñí»·Ç³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ³Ýóϳóí³Í <<سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ>> ë»ÙÇݳñÇÝ ¨ ëï³ó»É ѳٳå³ï³ëË³Ý íϳ۳ϳÝ:

 

ܳ µ³½ÙÇóë ³ñųݳó»É ¿ Èáéáõ Ù³ñ½å»ïÇ ßÝáñѳϳɳ·ñÇ, ¹åñáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñ»ñÇ:

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am