ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

 

²Ýݳ Ðñ³ÝïÇ ²Õ³µ³µÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ è¸ ²ÉóÛÇ »ñÏñ³Ù³ëÇ ²É»ÛëÏ ù³Õ³ùáõÙ 1951 à .: 1958Ã. ²ÝݳÛÇ ÁÝï³ÝÇùÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ г۳ëï³Ý ¨ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ ²ñÃÇÏ ù³Õ³ùáõÙ: ²í³ñï»É ¿ ï»ÕÇ éáõë³Ï³Ý 8-³ÙÛ³ ¹åñáóÁ, ÇëÏ 1968Ã.` È»ÝÇݳϳÝÇ ÃÇí 14 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ, 1975 Ã. ÎÇñáí³Ï³ÝÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ éáõë³ó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ:

 

1968-1972 ÃÃ. éáõë³ó É»½áõ ¿ ¹³ë³í³Ý¹»É ²ñÃÇÏÇ ßñç³ÝÇ ê³ñ³É³Ýç ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙ:

 

1973 Ã. ³ß˳ïáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ :

 

ì»ñçÇÝ 13 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ջϳí³ñáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ù³ëݳËáõÙµÁ:

 

ܳ áõÝÇ <<ÐÙáõï áõëáõóãÇ>> áñ³Ï³íáñáõÙ:

 

ܳ µ³½ÙÇóë ³ñųݳó»É ¿ Èáéáõ Ù³ñ½å»ïÇ ßÝáñѳϳɳ·ñÇ, ¹åñáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñ»ñÇ:

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am