ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

 

 

ºÉ»Ý³ ìáÉá¹Û³ÛÇ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1964 Ã.- ÇÝ : 1981-85 ÃÃ. ëáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É ¿ ìäØÆ-Ç Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ ï³ññ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ:

 

¸åñáóáõÙ áñå»ë ¹³ëí³ñ ³ß˳ïáõÙ ¿ 1991Ã.-Çó, ÇëÏ 2009Ã.-Çó ջϳí³ñáõÙ ¿ §î³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñǦ Ù³ëݳËáõÙµÁ` Ýå³ëï»Éáí ëÏëÝ³Ï áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:

 

ܳ Ù³ëݳÏó»É ¿ ÙÇ ß³ñù ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í Ýáñ ³é³ç³íáñ Íñ³·ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ü ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ(ø³ÛÉ ³é ù³ÛÉ), ì³Ý³ÓáñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ë»ÙÇݳñÝ»ñÇÝ:

 

ܳ µ³½ÙÇóë ³ñųݳó»É ¿ ¹åñáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñ»ñÇ:

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am