ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

 

¶ñáõÝÇÏ Ì³ïáõñÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ ¶áõ·³ñùÇ ßñç³ÝÇ ´½áí¹³É ·ÛáõÕáõÙ` 1956 Ã.: гÛñ»ÝÇ ·ÛáõÕÇ áõóÙÛ³ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 1 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ: 1973Ã. ·»ñ³½³Ýó ³é³ç³¹ÇÙáõÛ³Ùµ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáí` ÁݹáõÝí»É ¿ ìäØÆ-Ç µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ:

 

1979Ã., ³í³ñï»Éáí µáõÑÁ` ³ß˳ï»É ¿ ´³½áõÙÇ ¹åñáóáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ÃÇí 2 ´Þî-áõÙ` áñå»ë Ù³Ýϳí³ñÅ- ϳ½Ù³Ï»ñåÇã:

 

1986 Ã.-Çó ³ß˳ïáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ áñå»ë ѳÛáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ:

 

2002 Ã.- Çó ջϳí³ñáõÙ ¿ ¹åñáóÇ §Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃ۳ݦ Ù³ëݳËáõÙµÁ:

 

ܳ µ³½ÙÇóë ³ñųݳó»É ¿ Èáéáõ Ù³ñ½å»ïÇ ßÝáñѳϳɳ·ñÇ, ¹åñáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñ»ñÇ:

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am