ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

лÕÇÝ» ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1959 Ã. ÎÇñáí³Ï³Ý ù³Õ³ùáõÙ: 1964-74 ÃÃ. ëáíáñ»É ¿ ÑÙ. 6 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ: лﳷ³ÛáõÙ áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ³íñǽ۳ÝÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝáõÙ: ܳ 1980Ã. ³ß˳ï»É ¿ »ñ·ã³ËÙµ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ` áñå»ë ¹³ßݳÙáõñÇ áõëáõóÇã, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ÑÙ.1 »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ ` áñå»ë ËÙµ³í³ñ:

 

1995 Ãí³Ï³ÝÇó ÙÇÝã ûñë лÕÇÝ» ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÁ ³ß˳ïáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ áñå»ë »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ:

 

ì»ñçÇÝ 7 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ջϳí³ñáõÙ ¿ §êåáñï, ³ñí»ëï, ܼä, ï»ËÝáÉá·Ç³¦ Ù³ëݳËáõÙµÁ:

 

лÕÇÝ» ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÇ ë³Ý»ñÁ Ùßï³å»ë ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ ¹åñáóáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáÕ ÙÇçáóáó³éáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:

 

 

ܳ µ³½ÙÇóë ³ñųݳó»É ¿ ¹åñáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñ»ñÇ:

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am