ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

 

سñ½»ñÇ å³ëï³é³·ñáõÙ

 

àõëáõóãáõÑÇ` ²ñÙÇÝ» ʳé³ïÛ³Ý

 

 

 

 

 

Ø»ñ ¹åñáóáõÙ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ` ßÝáñÑÇí ÷áñÓ³éáõ ¨ ÑÙáõï áõëáõóÇãÝ»ñÇ :

 

²Ûë ³Ý·³Ù ·»Õ»óÇÏ µ³ó ¹³ë ¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í áõëáõóãáõÑÇ ²ñÙÇÝ» ʳé³ïÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ :

 

²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ÇÝ Éñ³óáõóÇã å³ëï³éÝ»ñ` Ù³ñ½»ñÇÝ ÝíÇñí³Í, Ù³ñ½»ñÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÇ ÝϳñÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ËáѳÝáóÇÝ ÝíÇñí³Í ¿ç :

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am