ÐáõÉÇëÇ 18 2011Ã.

 

¶²èÜÆÎ ä²äÆÎÚ²ÜÀ՝` ºìðàä²ÚÆ âºØäÆàÜ

 

â»ãÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó 1997-1998 ÃÃ. ÍÝí³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µéÝóù³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ٻݳٳñï»ñÁ:

 

։

 

__________________________________________

سÛÇëÇ 17 2011 à .

 

 

2011Ã. Ù³ÛÇëÇ 17-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í <<λݷáõñáõ>> ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï³ñÇ 4- ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ²ñ»Ý ê»Ã³ÕÛ³ÝÁ ³ñųݳó³í <<λݷáõñáõ>>-Ç Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:

 

²ñÙ»Ý Ø³ñ³µÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1961 Ã. ì³Ý³ÓáñáõÙ áõëáõóãÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ²í³ñï»É ¿ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ: êϽµÇó ³ß˳ï»É ¿ ÃÇí 18 ¹åñáóáõÙ áñå»ë áõëáõóÇã: 1985Ã. Ýñ³Ý ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý ÃÇí 9 ¹åñáó` áñå»ë ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ·Íáí ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É: 1988Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ųٳݳϳíáñ íñ³ÝÝ»ñáõÙ: 1993Ã. Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ ÃÇí 14 ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý, ÇëÏ 1998 Ã. ¹³éÝáõÙ ¿ Ùdzíáñí³Í ( ÃÇí 14 ¨ 18) ÃÇí 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý:

²ñÙ»Ý Ø³ñ³µÛ³ÝÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Çñ»Ý ¹ñë¨áñáõÙ ¿ áñå»ë ϳ½Ù³Ï»ñåÇã áõ ¹åñáó³í³ñ: ´³½Ù³ÃÇí »Ý Ýñ³ ջϳí³ñ³Í ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ :

سñ³µÛ³Ý ïÝûñ»ÝÁ å³ñ·¨³ïñí»É ¿ ÙÇ ß³ñù å³ïíá·ñ»ñáí áõ ßÝáñѳϳɳ·ñ»ñáí :

2010Ã. Ý»ñϳ۳óí»É ¿ ÐÐ ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý <<àëÏ» Ù»¹³É Ç>>

2010Ã. ³ñųݳó»É ¿ <<¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ >> Ñáõß³Ù»¹³ÉÇ

2010Ã. ³ñųݳó»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáë <<ì³½·»Ý ²é³çÇÝ>> Ù»¹³ÉÇ

2010 Ã. ³ñųݳó»É ¿ ÐÐ ºñÏñ³å³Ñ ϳٳíáñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñÇ

2010Ã. ³ñųݳó»É ¿ <<²½³ï ÊÉÕ³ÃÛ³Ý>> Ñáõß³Ù»¹³ÉÇ

2007Ã. ³ñųݳó»É ¿ ÐРζ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñÇ

2003Ã. ³ñųݳó»É ¿ Èáéáõ Ù³ñ½å»ïÇ ¨ ì³Ý³ÓáñÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ ßÝáñѳϳɳ·ñ»ñÇ

2001Ã. ³ñųݳó»É ¿ ÐÐ ³ñÑÙÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç å³ïíá·ñÇ

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

лÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` ì³Ý³ÓáñÇ ÑÙ. 18 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ 2011

гëó»` ù. ì³Ý³Óáñ ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ 151

лé. (0322) 5-38-09, 5-22-97

¾É. ѳëó»` vanadzor18@schools.am